Jakie roszczenia przysługują członkom rodziny z tytułu śmierci osoby najbliższej?

Osobom, które na skutek wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy, czy też innego zdarzenia będącego źródłem szkody straciły najbliższego członka rodziny przysługuje szereg roszczeń od podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody. Są to:

Zwrot kosztów leczenia oraz pogrzebu. W przypadku szkody majątkowej wynikającej ze śmierci osoby poszkodowanej, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu, temu kto je faktycznie poniósł, niezależnie od otrzymania zasiłku pogrzebowego z ZUS czy KRUS (art. 446 § 1 k.c.).

Roszczenia rentowe. Jeżeli na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny wobec innej osoby, osoba ta może domagać się renty obliczonej stosownie do swoich potrzeb oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania stosunku alimentacyjnego - tzw. renta obligatoryjna. Świadczenie w postaci renty przysługuje także innym osobom bliskim, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeśli za przyznaniem takiego świadczenia przemawiają w danym przypadku zasady współżycia społecznego - tzw. renta fakultatywna (art. 446 § 2 k.c.).

Stosowane odszkodowanie. Jeżeli dodatkowo w związku ze śmiercią poszkodowanego, znacznemu pogorszeniu uległa sytuacja życiowa jego osoby bliskiej, osoba ta może żądać stosownego odszkodowania, rekompensującego utratę m. in. wsparcia finansowego od zmarłego (art. 446 § 3 k.c.).

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Z tytułu śmierci osoby bliskiej przysługuje najbliższym członkom rodziny (małżonkowi, rodzicom, rodzeństwu, dzieciom – także adoptowanym, dziadkom, a nawet osobie pozostającej ze zmarłym w nieformalnym związku) zadośćuczynienie za krzywdę w związku ze stratą osoby bliskiej. Należne świadczenie ma na celu złagodzenie poczucia krzywdy, żalu i cierpienia po śmierci osoby bliskiej (art. 446 § 4 k.c.).

Przedstawione powyżej roszczenia „dopasowuje” się do sytuacji poszczególnych osób z rodziny zmarłego, uwzględniając m. in. sytuację rodzinną oraz majątkową osób pośrednio poszkodowanych. Z reguły każdemu członkowi najbliższej rodziny tragicznie zmarłego przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.