Wypadki komunikacyjne

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych: 

 • pasażerów i kierowców pojazdów,
 • pieszych,
 • rowerzystów,
 • oraz dla osób, które w wyniku wypadku straciły bliskiego członka rodziny.  

Prawnicy Kancelarii obsługują postępowanie polubowne (przedsądowe), zapewniają profesjonalne zastępstwo procesowe w ewentualnym postępowaniu sądowym. W sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych wynagrodzenie Kancelarii ma postać jedynie prowizji, pobieranej dopiero przy uzyskaniu odszkodowania dla poszkodowanego.

 

Stawiamy sobie za cel uzyskanie jak najwyższego zadośćuczynienia oraz odszkodowania dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, tak aby zrekompensować ich krzywdę i w pełni pokryć wydatki poniesione w związku z leczeniem oraz rehabilitacją. W imieniu poszkodowanego występujemy

z roszczeniami o:

 • zadośćuczynienie kompensujące krzywdę doznaną na skutek wypadku,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot utraconego zarobku,
 • zwrot kosztów lepszego odżywiania,
 • rentę,
 • odszkodowanie za szkodę w pojeździe.

 

Nasz zespół posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej osób, które w wypadkach komunikacyjnych straciły najbliższych członków rodziny. Bliskim takich osób oferujemy pomoc zmierzającą do pełnej realizacji przysługujących im praw. Szczegółowo analizujemy sytuację prawną rodziny zmarłego, tak aby właściwie określić roszczenia uprawnionych. Zgłaszamy w ich imieniu roszczenia o:

 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • rentę,
 • odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej (materialnej i niematerialnej),
 • zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w związku z utratą najbliższej osoby.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z roszczeniami występujemy do podmiotu udzielającego ochrony ubezpieczeniowej sprawcy wypadku, a więc do właściwego ubezpieczyciela, bądź Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (w sytuacji, gdy sprawca wypadku pozostaje nieustalony albo gdy pojazd sprawcy nie miał obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej).

Błędy medyczne
Błędy medyczne

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych będących następstwem błędów medycznych jest jednym z obszarów praktyki Kancelarii.

 

Reprezentujemy osoby poszkodowane na skutek wszelkich postaci błędu medycznego,

m.in. poszkodowanych w wyniku:

 • błędu lekarskiego,
 • działania personelu medycznego w warunkach braku zgody poszkodowanego,
 • niezachowania tajemnicy lekarskiej.

Działania Kancelarii podejmowane w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z błędami medycznymi mają charakter kompleksowy. Sprawy naszych Klientów poddane są wnikliwej analizie w celu precyzyjnego określenia: charakteru błędu medycznego, rodzaju uszkodzeń ciała poszkodowanego i stopnia uszczerbku na zdrowiu, rodzaju naruszonego dobra osobistego, podmiotu odpowiedzialnego, zakresu szkody.

W imieniu poszkodowanych bezpośrednio dotkniętych skutkami błędów medycznych dochodzimy

roszczeń o:

 • zadośćuczynienie kompensujące krzywdę doznaną na skutek błędu medycznego,
 • odszkodowanie, na które składa się m.in. zwrot kosztów leczenia, zwrot utraconego zarobku, zwrot kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, koszty stosowania specjalnej diety, przystosowanie mieszkania do powstałej niepełnosprawności,
 • rentę.

W przypadku osób, które na skutek błędu medycznego straciły bliskiego członka rodziny występujemy do podmiotu odpowiedzialnego o:

 • zwrot kosztów pogrzebu,
 • rentę,
 • odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej (materialnej i niematerialnej),
 • zadośćuczynienie za krzywdę doznaną w związku z utratą najbliższej osoby.

W sprawach dotyczących błędów medycznych reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym, a także przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Urządzenia przesyłowe
Urządzenia przesyłowe

Właściciel nieruchomości, na której posadowione są różnego rodzaju urządzenia przesyłowe w postaci np.:

 • linii i słupów energetycznych,
 • stacji transformatorowych,
 • gazociągów,
 • wodociągów,
 • urządzeń telekomunikacyjnych, 

ma możliwości uzyskania odszkodowania pieniężnego za to, że przedsiębiorstwo przesyłowe korzysta z jego nieruchomości. Firma taka, niejednokrotnie bez żadnej podstawy prawnej, wykorzystuje na cele swojej działalności gospodarczej nieruchomości osób postronnych, nie płacąc za to żadnego wynagrodzenia.

Nasi prawnicy udzielają pomocy osobom, które chcą zmienić taki stan rzeczy i zamierzają prawnie uregulować zasady korzystania ze swojej nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego.

 

W sytuacji, gdy na nieruchomości znajduje się linia energetyczna, słup wysokiego napięcia, rury gazociągowe, rury wodociągowe, urządzenia telekomunikacyjne, lub inne instalacje o podobnym charakterze, jej właściciel może domagać się:

 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (nawet do 10 lat wstecz),
 • ustanowienia służebności przesyłu, z której treści będą wynikać zasady korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego w przyszłości oraz wysokość wynagrodzenia,
 • odszkodowania za utratę wartości przez nieruchomość, jeżeli okoliczność posadowienia na nieruchomości instalacji powoduje zmniejszenie jej wartości.

 

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, za ustanowienie służebności przesyłu, winno uwzględniać szereg istotnych elementów np.: stopień ograniczenia własności, przeznaczenie nieruchomości, wartość nieruchomości, trwałość ograniczenia własności, przez co należy rozumieć przewidywany okres eksploatacji urządzeń. Dokładamy najwyższej staranności, aby w polubownych negocjacjach

z przedsiębiorcą przesyłowym, a także w ewentualnym postępowaniu sądowym nasz Klient uzyskał należne mu wynagrodzenie.

Wypadki przy pracy
Wypadki przy pracy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą.

 

Tyle jeśli chodzi o skomplikowane definicje ustawowe, ale jak to wygląda w praktyce? W życiu codziennym, kiedy zdarzy się taki wypadek, poszkodowana osoba często nie zdaje sobie sprawy, że obok jednorazowego odszkodowania dla poszkodowanego, bądź dla jego rodziny (w przypadku śmiertelnych wypadków przy pracy), które wypłaca ZUS, można również żądać świadczeń odszkodowawczych od pracodawcy.

W tego typu sprawach, co do zasady, należy udowodnić pracodawcy winę za powstały wypadek.

Nasi prawnicy oprócz pomocy w uzyskaniu jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy, przyznawanego w oparciu o przepisy przywołanej wyżej ustawy tj. odszkodowania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, reprezentują poszkodowanych, bądź ich rodziny w postępowaniach cywilnych, których przedmiotem jest uzyskanie dodatkowych świadczeń od pracodawcy. Trzeba przy tym zauważyć, że część pracodawców ubezpiecza się od odpowiedzialności cywilnej na taką okoliczność. Wówczas z określonymi roszczeniami można wystąpić do ubezpieczyciela, który udziela ochrony ubezpieczeniowej pracodawcy.

 

Poszkodowani w wypadkach przy pracy mogą domagać się między innymi:

 • jednorazowego odszkodowania wypłacanego ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • zadośćuczynienia za krzywdę doznaną na skutek wypadku, od pracodawcy,
 • odszkodowania, które obejmuje m.in. zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji, również od pracodawcy.

Osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy powinny pamiętać, że trzeba walczyć o pełne odszkodowanie. Nie należy zadowalać się jedynie świadczeniem wypłaconym przez ZUS w ramach jednorazowego odszkodowania. W zdecydowanej większości wypadków ww. świadczenie z ZUS nie rekompensuje w całości odniesionej szkody.

Inne rodzaje spraw
Inne rodzaje spraw

Optima Odszkodowania, oprócz reprezentowania osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy, czy na skutek błędów medycznych, zajmuje się sprawami, w których źródłem szkody są inne zdarzenia losowe.

 

Są to między innymi sprawy, które dotyczą odszkodowania za:

 • upadek na oblodzonej nawierzchni, nieprawidłowo utrzymanym chodniku, parkingu itp.,
 • szkody rzeczowe związane z zalaniem mieszkania, pożarem, powodzią,
 • wypadki powstałe w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
 • niesłuszne aresztowanie bądź skazanie,
 • szkody powstałe na skutek zaistnienia przestępstwa np. za pobicie.

Wiele sytuacji w życiu może być źródłem szkody, zarówno na osobie (związanej z doznanymi obrażeniami

i urazami ciała), jak również w mieniu. Kancelaria, po ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za powstałą szkodę, podejmuje wszelkie niezbędne kroki zmierzające do pełnego jej naprawienia.

Zajmujemy się ponadto egzekwowaniem roszczeń wynikających z wszelkiego rodzaju umów ubezpieczenia. Uzyskujemy świadczenia z:

 • polis na życie,
 • polis AC,
 • polis pracowniczych,
 • umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).