Zadośćuczynienie za śmierć poszkodowanego w wypadku sprzed 3 sierpnia 2008 r.

W dniu 3 sierpnia 2008 roku do art. 446 Kodeksu cywilnego został dodany § 4 stanowiący, że sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Od tego momentu pojawiły się wątpliwości dotyczące możliwości dochodzenia roszczeń przez rodziny ofiar wypadków sprzed 3 sierpnia 2008 roku, kwestia ta nie była bowiem wprost uregulowana w przepisach prawnych. Wątpliwości zostały jednak rozwiane przez jednolitą linię orzeczniczą sądów, a zwłaszcza Sądu Najwyższego, który wypowiedział się na ten temat między innymi w uchwale z dnia
22 października 2010 roku, sygn. akt III CZP 76/10, a także uchwale z dnia 13 lipca 2011 roku, sygn. akt III CZP 32/11 twierdząc, że najbliższym członkom rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 w zw. z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego także w przypadku, gdy śmierć nastąpiła na skutek zdarzenia, które miało miejsce przed 3 sierpnia 2008 r.

 

Wspomniane orzeczenia są korzystne dla pośrednio poszkodowanych członków rodziny zmarłych osób, bowiem zakłady ubezpieczeń nie mogą dłużej uparcie powoływać się na lukę w prawie odmawiając wypłaty należnych świadczeń.